Những tác phẩm nổi tiếng nhất của Bình Phú tổng đốc

Bình Phú tổng đốc 平富總督 tức là tổng đốc của Bình Định, Phú Yên. Tuy nhiên chưa rõ là ai cũng như chưa có các tài liệu về thân thế và sự nghiệp. Tuy nhiên có một bài thơ được chép trong thi tập của Trần Đình Tân (hiệu là Hà Trì) Lưu giản thi…